049ch10sherpu1-.jpg


Bending Bamboo Changing Winds:
Sherpa Omu, non in Nepal.

start slide show