049ch10sherpu1-.jpg

Bending Bamboo Changing Winds:
Sherpa Omu, nun in Nepal.

start slide show